Chauthi लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
Badshahachya hatavar turi dilya swadhay iyatta chouthi
Gad aala pan sinh gela swadhay iyatta chouthi
Ek apurv sohala swadhay iyatta chouthi
Purndarcha vedha v tah swadhay iyatta chouthi
Swarajyache toran bandhale swadhay iyatta chouthi
Swakiy shatruncha bandobast swadhay iyatta chouthi
Pratapgadavaril parakram swadhay iyatta chouthi
Swarajyasthapanechi pratidya swadhay iyatta chouthi
Sharthine khind ladhavali swadhay iyatta chouthi
Shivrayanche shikshan swadhay iyatta chouthi
Shayistakhanachi fajiti swadhay iyatta chouthi
Maratha sardar bhosalyanche kartbgar gharane swadhay iyatta chouthi
Shivjanmaapurvicha maharashtra swadhay iyatta chouthi
Santanchi kamgiri swadhay iyatta chouthi
Shivrayanche balpan swadhay iyatta chouthi
Thor hutatme swadhay iyatta chouthi
 Aandach zad swadhay iyatta chouthi
Dhulperani swadhay iyatta chouthi
Nakhavadada nakhavadada swadhay iyatta chouthi
Zuluk mi vhave swadhay iyatta chouthi