Manha khandesni mati swadhay iyatta chouthi

 मन्हा खान्देस्नी माटी

इयत्ता - चौथी.प्र १)  एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

१) खानदेशी मातीचा थाट कोणा सारखा आहे?

खानदेशी मातीचा थाट सोन्यासारखा आहे.

२) खानदेशी शिवाराला 'सोनानी मूस'  का म्हटले आहे?

खानदेशात हिरवागार ऊस पिकतो म्हणून खानदेशी शिवाराला सोनानी मूस असे म्हटले आहे.

३) खानदेशी माती कशासारखी आहे?

खानदेशी माती लोण्यासारखी आहे.

४) खानदेशी मातीला भाग्यवान का म्हटले आहे?

खानदेशी मातीमुळे कशाचीही कमतरता भासत नाही म्हणून खानदेशी मातीला भाग्यवान म्हटले आहे.

प्र २) कवितेतील शेवटी सारखी अक्षरे येणारे शब्द लिहा.

उदा. माटी - थाटी.

१) ऊस - मूस

२) तुकडा -  मुखडा

३) भागवान - कसानी वान

प्र ३) '  सालोसाल ' यासारखे आणखी शब्द सांगा.

१) खालोखाल

२) गावोगाव

३) दारोदार

४) घरोघर

५) खरोखर

६) बरोबर

प्र ४) 'भाग्य'  या शब्दाला  'वान' हा प्रत्यय  लागून 'भाग्यवान' हा शब्द तयार झाला आहे. खालील शब्दांना 'वान '  प्रत्यय लावा.

१) बल - बलवान 

२) धन - धनवान 

३) गाडी - गाडीवान 

४) गुण - गुणवान 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या